1

بابه‌ت: نه خؤشيه ده روونييه كان:

مرؤف توشى نه خؤشيه ده روونييه كان ده بيت وه ك هه موونه خؤشيه كى تروبيويستى به جاره سه ره ،به لام له كؤمه لكه ى ئيمه دائه وكه سه ى دووجارى نه خؤشى ده روونى ده بيت ده بيته مايه ى شه رمه زارى بؤخؤى وبؤخيزانه كه ى، وه ك كه سيكى تاوانبارسه يرده كريت بؤيه خيزانه كه ى ،
هه ولى شاردنه وه ى نه خؤشييه كه ى له خه لك ئه ده ن،هؤكارى ئه م ره فتاره ش ده كه ريته وه بؤبوونى جه ندبؤجونيكى هه له ده رباره ى نه خؤشى
ده روونى له م بؤجونانه ش:
1- توشبون به نه خؤشى ده روونى هؤكارى جنؤكه يه!
2- نه خؤشى ده روونى جاكبوونه وه ى نييه.
3- نه خؤشى ده روونى واته شيتى.
4- بؤماوه به ربرسياره له نه خؤشى ده روونى.
_________________________________________________
بيناسه ى نه خؤشى ده روونى:
شله زانيكى كرداريه له كه سايه تى مرؤف به نيشانه ى جه سته ى وده روونى جياوازده رده كه ويت وه ك(دله راوكى-ووه سواس-فؤبيا)ودروست بوونى كوومان له ده وروبه رى به بى هيج به لكه يه ك،هه ندى جارنه خؤش به ناجارى دووجارى دووباره كردنه وه ى هه ندى كردارده بيت بى ئه وه ى بتوانيت
خؤى كؤنترؤل بكات هه ندى جاربه شيك له جه سته ى به كى ئه كه ويت له كاركردن كرده وه كانى توش بووبه نه خؤشى ده روونى بؤجاره سه ركردنى كرفته ده روونييه كانى به هه ولدانيكى نادروست ده زميريت....

سه رجاوه///بنه ماكانى ده روونزانى كشتى

حسب معلوماتى ان الحب لايعرف المستحيل
الحب يعرف الكفاح والتظحية والصبرالمزيد....
الحب لاياتى بالسهل؟؟؟؟؟؟؟