1

بابه‌ت: يادي بيخه مبه ر (ص)

سالي كوجي بيخه مبه ره_ليت بيروزبيت ئه م سه ره وه _ جونكه بومان تاجي سه ره _هه رخوي بيشه واو رابه ره

2

وه‌ڵام: يادي بيخه مبه ر (ص)

دةست خؤش كاك عباس
خودابايةدارت بكات
منيش بيروزباي لةكشت موسلماناني جيهان دةكةم بةتايبةت خةلكي كوردستان

http://www.kurdupload.com/images/fvJy1351717557/lklk.jpg


نازانم بۆ قسه یكم بۆ وتن نییه  هیچ ناڵێم .....ته نیا یه ك شت نه بێ
ئه ڵێم خودایه هه رگیز جێم مه هێڵه من هه میشه موحتاجی تۆم ..

3

وه‌ڵام: يادي بيخه مبه ر (ص)

y_a_s نووسی:

دةست خؤش كاك عباس
خودابايةدارت بكات
منيش بيروزباي لةكشت موسلماناني جيهان دةكةم بةتايبةت خةلكي كوردستان

彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡
                                  http://www.webchinupload.com/O72d4/1871829653-86e6ab4e64.jpg
                                   یــــــــــــــــان
                                 http://www.webchinupload.com/O72d4/1871829653-86e6ab4e64.jpg
彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡彡♥彡

4

وه‌ڵام: يادي بيخه مبه ر (ص)

y_a_s نووسی:

دةست خؤش كاك عباس
خودابايةدارت بكات
منيش بيروزباي لةكشت موسلماناني جيهان دةكةم بةتايبةت خةلكي كوردستان

http://smn21.com/up/uploads/png/64011e36ee.png

5

وه‌ڵام: يادي بيخه مبه ر (ص)

y_a_s نووسی:

دةست خؤش كاك عباس
خودابايةدارت بكات
منيش بيروزباي لةكشت موسلماناني جيهان دةكةم بةتايبةت خةلكي كوردستان

]